สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติ

รหัสข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด คำอธิบาย ปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ 0-2273-9020 ต่อ
หมวดการคลังและภาษีอากร
FIT_D101 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล xls pdf 18/1/2566 พิมพัชรา,ธีสุดา 3573,3543
FIT_D104 โครงสร้างงบประมาณ xls pdf 3/11/2563 สายทิพย์ 3556
FIT_D105 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ xls pdf 3/1/2566 สายทิพย์ 3556
FIT_D106 ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด xls pdf 18/1/2566 สายทิพย์ 3556
FIT_D107 หนี้สาธารณะคงค้าง xls pdf 18/1/2566 สายทิพย์ 3556
FIT_D108 รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D109 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D110 รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D111 รายได้กรุงเทพมหานคร xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D112 รายได้เมืองพัทยา xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D113 รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D114 รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D115 รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D116 รายจ่ายกรุงเทพมหานคร xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D117 รายจ่ายเมืองพัทยา xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D118 ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท xls pdf 11/10/2565 ไพลิน 3595
FIT_D123 ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D124 รายได้ ( Revenue ) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D125 ค่าใช้จ่าย (Expense) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D126 ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D127 งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D128 รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D129 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector ) xls pdf 8/1/2563 ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D119 เป้าหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2543 - 2562 xls pdf 27/7/2565 ธีราภา 3540
หมวดการเงินภาคประชาชน
แผนที่ทางการเงิน -
สถิติอื่นๆ เกี่ยวกับการเงินภาคประชาชน -
หมวดการออมและการลงทุน
หมวดการออมและการลงทุน
MSI_D102 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21/5/2563
MSI_D101 งบดุล งบกำไรขาดทุน สินเชื่อ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21/5/2563
Savings Indicators 4/8/2563 เปรมปรีดี 3635
Saving & Investment Trend 30/9/2565
Foreign Direct Investment (FDI) 30/9/2565
หมวดสถาบันการเงิน
คำอธิบายความถี่ในการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ 6/5/2565