สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.jpg

นายสุภชัย ภูริเกษม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3710   E-mail: supachai@fpo.go.th

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลตามแผนดังกล่าว
(2) วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
(3) พัฒนางานสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการคลัง โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดทำระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การเงินการคลังของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่องค์กร เอกชน ภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไป
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400