สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน4444.jpg

นายสุรศักดิ์   พิชิตผจงกิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

โทร. 02-273-9020 ต่อ 3721

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการประกันภัยต่อ ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขันได้และมีมาตรฐานทั้งในด้านระบบการเงินและการบัญชี และด้านการกำกับดูแลที่ดี
(๒) เสนอแนะและจัดทำนโยบายในการส่งเสริมการคุ้มครองผู้มีสิทธิประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัย
(๓) เสนอแนะและจัดทำนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ประชาชน
(๔) ติดตามภาวะการประกันภัย และประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกำกับดูแลระบบการประกันภัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
(๕) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน์ ให้มีความมั่นคงและได้มาตรฐานสากล
(๖) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการในการคุ้มครองเงินฝาก ในสถาบันการเงิน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย