สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

rit.PNG

นายฤทธิ์   ศยามานนท์
ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3601

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อกำหนด แนวทางและมาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งเข้าร่วมการเจรจาระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังในฐานะภาคีสมาชิกในสถาบันการเงินระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(๒) จัดทำแผนการลดภาษีอากรตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการตามข้อผูกพัน และความตกลงระหว่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ผลงานและการดำเนินการภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า การบริการด้านการเงิน และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งประสานงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับหน่วยงาน องค์การ และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันการเงินระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังกับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มเศรษฐกิจในระดับ อนุภูมิภาคอื่น รวมทั้งเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว
(๕) ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลและให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
(๖) เป็นศูนย์กลางของกระทรวงการคลังในการประสานงานกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย