สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

pornthip.PNG
 
นางพรทิพย์ เล็กอุทัย
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร: 
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3348

ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่หลัก ในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของสำนักงาน
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย