สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักกฎหมาย

กองกฎหมาย

กองกฎหมาย


khemrutai.PNG 

 นางเขมฤทัย สุมาวงค์  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3249

กองกฎหมายมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ยกร่างกฎหมาย แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือนิติกรรมสัญญา ในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
(๓) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจเพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย