สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ความรู้สู่คนคลัง - Medium-term fiscal framework (MTFF)

FPO KM

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

ความรู้สู่คนคลัง - Medium-term fiscal framework (MTFF)