สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลิต

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลิต