เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

2565

ข้อมูลพื้นฐาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

O6-และ-O14-O17-กฎกระทรวง-ปี-2551
O6-และ-O14-O17-กฎกระทรวง-ปี-2555

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18-แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ปี-2565
O19-คำสั่ง-คกก-ติดตาม-และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ-ปี-2565-รอบ-6-เดือน
O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ปี-2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2565
O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2565-รอบ-6-เดือน
O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-และแผนกลยุทธ์ฯ
O26-1-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-2-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-3-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-4-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-5-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-6-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-1(1)-หลักเกณฑ์การสรรหา-บรรจุ-และแต่งตั้งข้าราชการ-ซึ่งไม่ได้กำหนดโดย-สศค
O27-1(2)-ประกาศ-สศค-หลักเกณฑ์สรรหาและประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
O27-2(1)-ประกาศ-สศค-ปัจจัยแรกบรรจุ
O27-2(2)-ประกาศ-อ-ก-พ-สศค-หลักเกณฑ์และวิธีการ-ประเภทวิชาการ
O27-2(3)-ประกาศ-อ-ก-พ-สศค-หลักเกณฑ์และวิธีการ-ประเภททั่วไป
O27-3(1)-ประกาศ-สศค-หลักเกณฑ์คัดเลือกรับทุนการศึกษา-ฝึกอบรม
O27-3(2)-ประกาศ-สศค-ประสบการณ์หลากหลาย
O27-3(3)-ประกาศ-สศค-แนวทางการพัฒนา-HiPPS-(17-ก-ย-63)
O27-3(4)-ประกาศ-อ-ก-พ-สศค-ย้ายเพิ่มพูน-ปสก
O27-3(5)-ประกาศ-อ-ก-พ-สศค-แก้ไขย้ายเพิ่มพูน-ปสก
O27-3(6)-แนวทางพิจารณาไปองค์การระหว่างประเทศ
O27-4(1)-ประกาศ-สศค-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน-ขรก
O27-4(2)-ประกาศ-สศค-แนวทางการพัฒนา-HiPPS-(17ก-ย-63)
O27-4(3)-ประกาศ-สศค-หลักเกณฑ์สรรหาและประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
O27-5-หลักเกณฑ์ประเมิน-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
O28-1-รายงานผลตามแผนกลยุทธ์-HR-Scorecard-ปี-2564
O28-2-รายงานผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ-ปี-2564
O28-3-รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร-สศค-ปี-2564

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29-ระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียนและแผนภูมิฯ
O31-รายงานสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตฯ-ปี-2565-รอบ-6-เดือน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34-การประกาศนโยบาย-No-Gift-Policy
O35-1-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O35-2-และ-O38-2-ภาพการจัดประชุม-ITA-21-ก-พ-65
O35-3-การจัดทำและเผยแพร่-สาร-ผอ-สศค
O35-4-การประกาศนโยบาย-No-Gift-Policy
O35-5-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35-6-ประกาศเจตนารมณ์-สศค-คุณธรรม
O35-7-อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-ปี-2565
O35-8-อนุมัติโครงการ-ITA-ภายใต้-สศค-คุณธรรม
O35-9-นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ-สศค-ปี-2565
O35-10(1)-ภาพประกอบระบบลงนามรับทราบ-สศค
O35-10(2)-ข้อมูลลงนามจากระบบออนไลน์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36-แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ปี-2565
O37-รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ปี-2565-รอบ-6-เดือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38-1-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38-2-ภาพการจัดประชุม-ITA-21-ก-พ-65
O38-3-การประกาศนโยบาย-No-Gift-Policy
O38-4(1)-ภาพประกอบระบบลงนามรับทราบ-สศค
O38-4(2)-ข้อมูลลงนามจากระบบออนไลน์
O38-5(1)-การประชาสัมพันธ์ข้อความรณรงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
O38-5(2)-การเผยแพร่คลิปวีดีโอเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
O38-6-การประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้การเป็นองค์กรคุณธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39-แผนปราบปรามทุจริต-สศค-ปี-2565
O40-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต-สศค-ปี-2565-รอบ-6-เดือน
O41-รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต-สศค-ปี-2564-รอบ-12-เดือน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-1-ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-2-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ-สศค
O43-3-มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ
O43-4-ระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียนและแผนภูมิฯ
O43-5-คำสั่ง-สศค-119-2562-คณะทำงานดิจิทัล
O43-6-คำสั่ง-สศค-43-2563-คณะทำงานดิจิทัลเพิ่มเติม

2564

ผลคะแนนการประเมิน ITA ของ สศค.

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

O6 และ O14-O17 กฎกระทรวง 2551
O6 และ O14-O17 กฎกระทรวง 2555

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
O19-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564
O19-2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23-1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563
O23-2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2563
O23-3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563
O23-4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564
O23-5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
O23-6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26-6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27-1(1) สรรหาข้าราชการที่เกษียณอายุ
O27-1(2) ประกาศ สศค. ปัจจัยแรกบรรจุ
O27-1(3) รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ
O27-1(4) รับสมัครนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
O27-1(5) รับสมัครนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฯ
O27-1(6)รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
O27-2(1) คำสั่ง สศค. 1-2564 บรรจุผู้สอบแข่งขันได้
O27-2(2) คำสั่ง สศค. 14-2564 บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก
O27-2(3) คำสั่ง กค 254-2564 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
O27-2(4) คำสั่ง กค 512-2564 เลื่อนข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ
O27-2(5) คำสั่ง สศค. 8-2564 เลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ
O27-3(1) ประกาศ สศค. ประสบการณ์หลากหลาย
O27-3(2) ประกาศ อ.ก.พ. สศค. ย้ายเพิ่มพูนประสบการณ์
O27-3(3) แนวทางพิจารณาการโอน สศค.
O27-3(4) แนวทางพิจารณาไปองค์การระหว่างประเทศ
O27-3(5) หลักเกณฑ์การคัดเลือกทุน ฝึกอบรม
O27-3(6) ผอ.สศค. เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564
O27-3(7) คำสั่ง สศค. 4-2564 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
O27-3(8) คำสั่ง สศค. 7-2564 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
O27-3(9) คำสั่ง สศค. 10-2564 ย้ายข้าราชการ
O27-4(1) และ O27-5 หลักเกณฑ์ประเมิน-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
O27-4(2) ประกาศ สศค. แนวทางพัฒนาและประเมินผล HiPPS
O27-4(3) ประกาศ สศค. หลักเกณฑ์สรรหาและประเมินผลลูกจ้างชั่วคราว
O27-4(4) ประกาศ อ.ก.พ. สศค. ประเมินบุคคลระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
O28-1 รายงานผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ปี 2563
O28-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2563

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O29 และ O43-4 ระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียนและแผนภูมิ
O31 รายงานสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 รอบ 6 เดือน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
O35-1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O35-2 และ O38-2 ภาพการจัดประชุม ITA 23 ก.พ.64
O35-3 การจัดทำและเผยแพร่ สาร ผอ. สศค.
O35-4 โครงการศึกษาดูงาน ธอส.
O35-5 ประกาศเจตนารมณ์ สศค. คุณธรรม
O35-6 อนุมัติแผนจริยธรรม สศค. ปี 2564
O35-7 อนุมัติโครงการประกวดฯ (สศค.คุณธรรม)
O35-8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สศค. ปี 2564
O35-9(1) และ O38-3(1) ภาพประกอบระบบลงนามรับทราบ สศค.
O35-9(2) และ O38-3(2) ข้อมูลลงนามจากระบบออนไลน์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564
O37 รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O35-2 และ O38-2 ภาพการจัดประชุม ITA 23 ก.พ.64
O35-9(1) และ O38-3(1) ภาพประกอบระบบลงนามรับทราบ สศค.
O35-9(2) และ O38-3(2) ข้อมูลลงนามจากระบบออนไลน์
O38-1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38-4 การประชาสัมพันธ์ข้อความรณรงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39 แผนปราบปรามทุจริต สศค. ปี 2564
O40 รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต สศค. ปี 2564 รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลตามแผนปราบปรามทุจริต สศค. ปี 2563 รอบ 12 เดือน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O29 และ O43-4 ระเบียบการจัดการกับข้อร้องเรียนและแผนภูมิ)
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43-2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ สศค.
O43-3 มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สศค.
O43-5 คำสั่ง สศค. 119-2562 คณะทำงานดิจิทัล
O43-6 คำสั่ง สศค. 43-2563 คณะทำงานดิจิทัลเพิ่มเติม