สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เปิดโลกกว้าง - ฟิลิปปินส์มีการหาตัวผู้มีรายได้น้อยอย่างไร

FPO KM

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

เปิดโลกกว้าง - ฟิลิปปินส์มีการหาตัวผู้มีรายได้น้อยอย่างไร