ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561