ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560