สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์
เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ ของพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของ
คู่สัญญา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
messageImage_1677036454956-(1).jpg

 แบบรับฟังความคิดเห็น