สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม


 
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงาน
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างวินัย และรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของสำนักงาน
(6) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนักงาน
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400