สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน
นางสาววราทิพย์ อากาหยี่
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน
นางสาวอาร์จนา ปานกาญจโนภาส
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนา
ระบบความคุ้มครองทางสังคม
นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย์
ส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
นางสาวศิริพร สุขุมศิริมงคล
ส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ
นางสาวรุ่งทิพย์ จินดาพล
 
ส่วนสารสนเทศระบบการเงิน
และการออมภาคประชาชน
นายวรากร ทองกวาว