สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายฤทธิ์ ศยามานนท์
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ระหว่างประเทศ
นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า
ส่วนนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ระหว่างประเทศ
นางสาวศิริตลา แสงด้วง
ส่วนความร่วมมืออาเซียนและอนุภูมิภาค
นายศิรพล ฤทธิประศาสน์
ส่วนความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี
นายมเหศวร เครือวัลย์
 
ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
นายปณิธาน สุขสำราญ