สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค

พิสิท.jpg
นาย พิสิทธิ์ พัวพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3261

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยสร้างเครือข่ายเพื่อประสานการออกแบบนโยบายกับองค์กรใน ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทยในการประุชุมทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
(3) พัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว
(4) จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และนัยเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงการคลัง
(5) ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานกาณ์เศรษฐกิจไทย ผลการประมาณการเศรษฐกิจไทย และผลการศึกษาวิิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
(6) ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจ และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัีญ ในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้สนใจ
(7) ดำเนินการหรือจัดให้มีการดำเนินการขยายฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย