สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักกฎหมาย

กองกฎหมาย

กองกฎหมาย


 
 นางเขมฤทัย สุมาวงค์  
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3249

กองกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
(3) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจ เพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย