สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

55555.jpg

นายฤทธิ์   ศยามานนท์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3630

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและออกแบบนโยบาย รวมทั้งวางกลยุทธ์ในเชิงรุก เพื่อกำหนดท่าทีและมาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ด้านการเงิน การคลัง ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(2) จัดทำแผนการลดภาษีตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศรวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนกลไกดำเนินการตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) เป็นศูนย์ข้อมูลและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการดำเนินการภายใต้กรอบการเปิดเสรีทวิภาคีและพหุภาคี และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งประสานงานด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(4) ศึกษา และวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะและออกแบบนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลังกับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอื่น รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมเจรจา
(5) ปฏิบัติงานในฐานเป็นหน่วยระวังภัย (National Surveillance Unit) ของประเทศไทย ในการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมทั้งระบบระวังภัยและสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
(6) กำกับดูแล ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ภายใต้เงินช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของสถาบันการเงินผู้ให้ความช่วยเหลือรวมทั้งดูแลการเบิกจ่ายเงิน
(7) เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงการคลังในการประสานงานกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.)
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400