สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายการคลัง

กองนโยบายการคลัง

กองนโยบายการคลัง

wanna.PNG
 
 นางวรรณา แพรศรี  
ผู้อำนวยการกองนโยบายการคลัง
โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3501

กองนโยบายการคลังมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังภาคสาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ รายจ่ายสาธารณะ การบริหารดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ
(๒) ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานภาวะรายได้ รายจ่าย ดุลงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน หนี้สาธารณะ รวมทั้งมาตรการกึ่งการคลังของรัฐ ภาระผูกพันทางการคลัง และภาพรวมฐานะการคลังภาคสาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๓) วางแผนด้านการคลังและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการคลังของกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของแผนดังกล่าว
(๔) เสนอแนะกฎเกณฑ์และแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง การกำหนด กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลังและการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
(๕) จัดทำข้อมูลด้านการคลังภาคสาธารณะ ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง ทางการคลังและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายด้านการคลัง ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(๖) เสนอแนะและจัดทำนโยบายด้านการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ผู้อำนวยการมอบหมาย