สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน4444.jpg

นายสุรศักดิ์   พิชิตผจงกิจ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการประกันภัยให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขันได้ และมีมาตรฐานทั้งในด้านระบบการเงินและการบัญชี และด้านการกำกับดูแลที่ดี
(2) เสนอแนะและออกนโยบายในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย รวมทั้งส่งเสริมและสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ประชาชนด้วยระบบประกันภัย
(3) เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
(4) ติดตามภาวการณ์ประกันภัยและประสานงานกับสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกำกับดูแลระบบการประกันภัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
(5) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้มีความมั่นคงและได้มาตรฐานสากลตามสัญญาการจัดการดูแลผลประโยชน์
(6) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการคุ้มครองเงินฝากให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
(7) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการสร้างความมั่นคงแก่ผู้ฝากเงินและผู้ใช้บริการของระบบการเงินฐานราก
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย