สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน


นรพรรษ-(2).jpg

นายนรพรรษ  เพ็ชรตระกูล

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
 
สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้  
(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจอื่นของรัฐบาล รวมทั้งวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
(3) ติดตามและดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแล สถาบันการเงิน
(4) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินดังกล่าว
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหม