สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
FPO Symposium2018 เทคโนโลยีทางการคลัง : FISTECH

FPO symposium

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

FPO Symposium2018 เทคโนโลยีทางการคลัง : FISTECH

poster7-6-61.jpg

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

การนำเสนอผลงาน (ภาคเช้า)
ผู้นำเสนอ / ผู้วิพากษ์ ประวัติ เอกสาร
1. ดร. ปัณณ์ อนันอภิบุตร (ผู้ดำเนินรายการ) ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
เอกสารผลการศึกษา เรื่อง
“ยกเครื่องข้อมูล ยกคนพ้นจน”
2. ดร. กุสุมา คงฤทธิ์ ดาวน์โหลด
3. นายพงศกร แก้วเหล็ก ดาวน์โหลด
4. นางสาวภารดี นาคสาย ดาวน์โหลด
5. ดร. สมชัย จิตสุชน ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
6. นายสุรพล โอภาสเสถียร ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ

การเสวนา (ภาคบ่าย)

ผู้เสวนา ประวัติผู้เสวนา เอกสารนำเสนอ
1. ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอ
2. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ดาวน์โหลด
3. นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์     ดาวน์โหลด
4. นายสุวิชญ โรจนวานิช ดาวน์โหลด
5. นายอมรศักดิ์ มาลา (ผู้ดำเนินรายการ) ดาวน์โหลด

 

รายชื่อบุคคลทั่วไปผู้ได้รับเลือกเข้างาน FPO Symposium 2018

ผู้ได้รับเลือก กรุณานำ QR Code ที่ได้รับทางอีเมล์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้างานในวันที่ 1 ส.ค. 61