สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
FPO Symposium2019 คลัง คิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

FPO symposium

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

FPO Symposium2019 คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
FPO Symposium 2019
"คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่"
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 8.00-16.30 น.
ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

FPO Symposium 2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
     ประเภทบัตรเชิญ (ปิดรับลงทะเบียน)
     ประเภทหน่วยงาน (หนังสือเชิญ)(ปิดรับลงทะเบียน) 
     ประเภทบุคคลทั่วไป (ปิดรับลงทะเบียน)
กำหนดการ ไฟล์กำหนดการ
 

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf.png1. FPO Symposium Paper ภาคเช้า
pdf.png2. FPO Symposium PPT ภาคเช้า
pdf.png3. ดร.สันติธาร วิพากษ์ผลงานวิทยากร ภาคเช้า
pdf.png4. ดร.พิพัฒน์ วิพากษ์ผลงานวิทยากร ภาคเช้า
pdf.png5. ประวัติผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ภาคเช้า
pdf.png6. ประวัติผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการ ภาคเช้า
pdf.png7. ประวัติผู้ร่วมเสวนา ภาคบ่าย

 

FPO Symposium 2019 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" กล่าวเปิด

FPO Symposium 2019 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" บรรยายเช้า

FPO Symposium 2019 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" เสวนา part1

FPO Symposium 2019 "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" เสวนา part2