พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551