สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
รับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

รับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

• ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับฟังความเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            QR-ระบบกลาง-ประเมิน-พ-ร-บ-ชดเชย.png
                              แบบรับฟังความคิดเห็น