สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ระบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ระบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ข้อมูลองค์กร

ระบบตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลังที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 5
แห่งประกาศคณะปฏิวัติที่ 58 ซึ่งอยู่ในการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย มี 4 ประเภท ได้แก่

(1) บัตรเครดิต

(2) สินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (Personal Loan)

(3) สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

(4) ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to peer lending platform)

    โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลการอนุญาตบุคคล/นิติบุคคล ดังกล่าวได้ผ่านทางระบบ BOT License  Check หรือเว็บไซต์ https://www.bot.or.th/App/BOTLicenseCheck ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย