สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วิสัยทัศน์
        นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

พันธกิจ
        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
        ๒. กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจการคลัง
        ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
        ๔. พัฒนาองค์กร บุคลากร และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ๑. รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ
           ๑.๑ สนับสนุนการดำเนินมาตรการทางการเงินการคลัง โดยรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
           ๑.๒ ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
           ๑.๓ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการคลังอย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกภาคส่วน
           ๑.๔ สร้างความเข้มแข็งการคลังท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้
           ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงิน
           ๒.๒ พัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาส และความเข้มแข็งให้ SMEs และเกษตรกร
           ๒.๓ สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน และการลงทุนในภูมิภาค
           ๒.๔ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ผ่านเครื่องมือทางการเงินการคลังและความร่วมมือ    ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ๓. สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
           ๓.๑ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
           ๓.๒ พัฒนาระบบการออมเพื่อการเกษียณให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอ
           ๓.๓ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาทักษะทางการเงินให้แก่ประชาชน
           ๓.๔ เสนอแนะมาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ ๔. ส่งเสริมบทบาท พัฒนาความร่วมมือ และให้ความรู้แก่สาธารณชน
           ๔.๑ ส่งเสริมบทบาทเชิงรุกและพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
           ๔.๒ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือการเงินการคลังระหว่างประเทศ
           ๔.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรการเศรษฐกิจการคลัง และผลงานเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
ยุทธศาสตร์ ๕. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล
           ๕.๑ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล
           ๕.๒ ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
           ๕.๓ เสริมศักยภาพขององค์กรด้วยนวัตกรรมข้อมูลและฐานข้อมูล
           ๕.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
           ๕.๕ พัฒนาระบบบริหาร และการตรวจสอบให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ