สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
pornchai.PNG
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายพรชัย ฐีระเวช
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3301
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
supak.PNG
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3325
wuttipong.PNG
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3321
warotai.PNG
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3305
รองผู้อำนวยการ
sapatporn.PNG
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3302
attapol.PNG
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3312
choompol.PNG
รองผู้อำนวยการ
นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3351
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
kittiponga.PNG
ประจำกรุงวอชิงตัน
นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี
โทร: 0011-202-944-2111-12
nadhavudh.PNG
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
โทร: 001-44-207-589-2624
amornratna.PNG
ประจำกรุงโตเกียว
นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์​
โทร: 001-813-6272-4639
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ketwaree.PNG
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3356
กลุ่มตรวจสอบภายใน
pornthip.PNG
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางพรทิพย์ เล็กอุทัย
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3348
ภารกิจด้านการอำนวยการ
pornwasa.PNG
เลขานุการกรม
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3101
supachai.PNG
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุภชัย ภูริเกษม
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3711
khemrutai.PNG
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นางเขมฤทัย สุมาวงค์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3249
ภารกิจด้านการคลัง
wanna.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายการคลัง
นางวรรณา แพรศรี
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3501
karnjana.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษี
นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3542
ภารกิจด้านการเงิน
noraputt.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการเงิน
และสถาบันการเงิน
นายนรพรรษ เพ็ชรตระกูล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3201
sumalee.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายการออม
และการลงทุน
นางสุขมีนา ภาสะวณิช
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3631
surasak.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบ
การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3721
varatip.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนา
ระบบการเงินภาคประชาชน
นางสาวสุขุมาลย์ ลัดพลี
โทร: 0-2169-7127 ต่อ 101
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
pisit.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3295
rit.PNG
ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายฤทธิ์ ศยามานนท์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3601
ผู้เชี่ยวชาญ
banpachai.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางการเงิน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ร้อยโทบรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3708
ketwaree.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)
 
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3727
poranakin.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
 
นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3267
pan.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นายปัณณ์ อนันอภิบุตร
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3575
wiparat.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครื่องมือทางการคลัง
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3294
profile-M.PNG
เศรษฐกรเผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางกุลวีร์ สภาวสุ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3531
aim.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
โครงสร้างระบบภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวเอม เจริญทองตระกูล
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3522
nawaporn.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออม
และการลงทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางนวพร วิริยานุพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3708
supanun.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นางสาวศุภนันท์ ชุ่มใจ
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3507
aroonsri.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3218
sakun.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางดวงกมล ทองเจือเพชร
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3206
sansucha.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวกฤติกา โพธิ์ไทรย์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3735
pongnakorn.PNG
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นายพงศ์นคร โภชากรณ์
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3217
sukuman.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)

โทร: 02-273-9020 ต่อ 3612
sukmeena.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นางสาวสัณห์สุชา รัตนดิเรก
โทร: 02-273-9020 ต่อ 3604
sukmeena.PNG
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)

โทร: 02-273-9020 ต่อ