การคลังปริทัศน์ ฉบับที่4/2559 : แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่4/2559 : แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ