สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่ 12/2559 : บทบาทของกฎเกณฑ์ทางการคลัง (Fiscal Rules) ต่อการป้องกันการเกิดวิกฤต
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่ 12/2559 : บทบาทของกฎเกณฑ์ทางการคลัง (Fiscal Rules) ต่อการป้องกันการเกิดวิกฤต