การคลังปริทัศน์ ฉบับที่ 3/2560 : รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่ 3/2560 : รายงานผลการศึกษาข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค