สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ 2565

Page View : 744

ประชาพิจารณ์

ในเรื่องการส่งเงินสมทบการที่เงินสมทบที่นายจ้างต้องส่งกับลูกจ้างต้องส่งเท่ากันนั้นกลายเป็นว่าลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำกลับได้เงินสมทบน้อย ส่วนลูกจ้างที่ได้เงินเดือนสูงกลับได้เงินสมทบมาก ยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในบุคคลรายได้น้อยและบุคคลรายได้มากขึ้นกว่าเดิม
โดย : พอเพียง มณีสวัสดิ์
เมื่อ : 28/11/2565 23:55:06

Leave message