สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่6/2559 : การกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิ
การคลังปริทัศน์ ฉบับที่6/2559 : การกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิ