การคลังปริทัศน์ ฉบับ 9/12 เดือน มิถุนายน นโยบายการคลัง เพื่อ "นวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน"
การคลังปริทัศน์ ฉบับ 9/12 เดือน มิถุนายน นโยบายการคลัง เพื่อ "นวัตกรรมและการเติบโตที่ยั่งยืน"