สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

คำอธิบายพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

1. พรบ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

3. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตเเละออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ (1)

4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ (2)

5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการคลังเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2)

6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2551

7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง เเต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการดูเเลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551

9. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำนนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์สำหรับสถาบันการเงิน

10. ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดเเบบใบอนุญาตประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์

11. ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำทะเบียนเกี่ยวกับกิจการฯ

12. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีทรัพย์สินของคู่สัญญา พ.ศ. 2562

13. ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ เรื่องหลักเกณฑ์การเเจ้งความเคลื่อนไหวของเงินฝากในบัญชีดูแลผลประโยชน์ พ.ศ. 2562

14. ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชน์เลิกกัน

15. ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์

16. ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูเเลผลประโยชน์ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนได้เสียของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากับคู่สัญญา