สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง : รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนด
เอกสารประกอบ : รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนด
วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ : พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ : คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่เผยแพร่ : วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : คำแปล พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
เอกสารประกอบ : คำแปล พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
วันที่เผยแพร่ : วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบ : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 1/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่อง : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 3/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2)
เอกสารประกอบ : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส1. 3/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ 2)
วันที่เผยแพร่ : 2 / 2 / 2567
ดาวน์โหลดเอกสาร