สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก ไตรมาส 1/