สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
หมวดเศรษฐกิจมหภาค
รหัสข้อมูล ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด คำอธิบาย ปรับปรุงล่าสุด ติดต่อ 0-2273-9020 ต่อ
หมวดการออมและการลงทุน
MSI_D102 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21/5/2563
MSI_D101 งบดุล งบกำไรขาดทุน สินเชื่อ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 21/5/2563
Savings Indicators 4/8/2563 เปรมปรีดี 3635
Saving & Investment Trend 30/9/2565
Foreign Direct Investment (FDI) 30/9/2565
หมวดสถาบันการเงิน
คำอธิบายความถี่ในการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติ 6/5/2565