สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
19th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
19th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT