สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
2nd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
2nd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT