สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ภัยคุกคามบนเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Security Incident Event Management : SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ภัยคุกคามบนเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Security Incident Event Management : SIEM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565

Page View : 31