สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุน "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีที่ 108 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

Page View : 172