สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

Page View : 74