สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

Page View : 340