สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. เปิด “แผนยุทธศาสตร์ปี 53 ” มุ่งขับเคลื่อนองค์กร เสริมความแข็งแกร่ง - สร้างความเชื่อมั่นสมาชิก


                            กบข. เปิดแผนยุทธศาสตร์ปี 2553 ผลักดันให้ กบข. บรรลุวิสัยทัศน์สู่องค์กรต้นแบบแห่งธรรมาภิบาล (Corporate Governance) มีการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นการสร้างความไว้วางใจต่อ กบข. กลับคืนมา

                            ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โดยคณะกรรมการ กบข. ได้เห็นชอบ “แผนยุทธศาสตร์ปี 2553”  เพื่อให้ภารกิจของ กบข.ที่มีต่อสมาชิก 1.16 ล้านคนมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก และผลักดันให้ กบข. บรรลุวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมสู่องค์กรต้นแบบแห่งธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายการปรับภาพลักษณ์องค์กรเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจของสมาชิกและสังคมต่อ กบข.

                            นายสถิตย์ได้กล่าวว่า  “แผนยุทธศาสตร์ปี 2553 จัดทำขึ้นตามกรอบ “แผนแม่บทปี 2552-2554” และประเมินสถานการณ์ล่าสุดที่ กบข. เผชิญในปีที่ผ่านมา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ และความคาดหวังของสมาชิก  โดยคณะกรรมการ กบข. เห็นควรตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การสร้างผลตอบแทนการลงทุน  2.ยุทธศาสตร์การบริหารความสัมพันธ์และบริการสมาชิก 3.ยุทธศาสตร์การเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ และ  4.ยุทธศาสตร์วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์มีแผนปฏิบัติการที่รองรับและกำหนดเป้าหมายอันพึงวัดผลได้สำหรับการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวด้วย”

                            ด้านนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานว่า ยุทธศาสตร์แรกเป็นยุทธศาสตร์การสร้างผลตอบแทนการลงทุน ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิกภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม  เนื่องจากการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุนั้นเป็นการออมในระยะยาวเฉลี่ยคนละประมาณ 12 ปี และเนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนสูง ดังนั้นการลงทุนของ กบข. จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งการที่จะผลักดันให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่เป้าหมายได้นั้น  จะต้องมีการปรับกระบวนการทำงานภายในของ กบข.ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จะต้องมีการประเมินผลและการบูรณาการยุทธศาสตร์การลงทุนทั้งแผนงานใหญ่และแผนงานย่อย โดย กบข. ยังคงเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและหาช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ๆ มากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง อีกทั้งจะต้องรักษาสมดุลของเป้าหมาย ผลตอบแทนระยะยาวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งก็ต้องสอดคล้องกันไปเพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินหลังวัยเกษียณด้วย...

                               
  สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้จากเอกสารประกอบ


   
  Download
  Download
  ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 : member@gpf.or.th / www.gpf.or.th
  14/7/2560 11:42:19
  14/7/2560 13:59:10

Page View : 995