สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. สรุปงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2552 เร่งสานต่อนโยบายสอดรับเสียงสมาชิก


                              20 พฤษภาคม  2553   : กบข. สรุปผลงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2552 เร่งสานต่อนโยบายสอดรับเสียงสมาชิก

                              นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึง ผลการสัมมนาผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพเรือ  โดยมี ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ กบข. เป็นประธานงานสัมมนาดังกล่าวว่า  ได้รับเสียงตอบรับจากผู้แทนสมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน ตลอดการสัมมนาผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง ในขณะที่ กบข. ก็ได้มีโอกาสตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อสงสัยทั้งเรื่องการลงทุน บริหารจัดการองค์กร และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก

                              นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตอกยํ้าเจตนารมณ์ของการเป็นสถาบันเงินออมของประเทศและมุ่งเน้นให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการเก็บออมเงิน ในช่วงท้ายได้มีการจัดการบรรยายพิเศษเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยวิทยากรจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกจำนวนมาก

                              สำหรับสาระสำคัญซึ่งเป็นผลจากการสัมมนาครั้งนี้ กบข. จะได้นำมาคัดกรองเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารองค์กร ประเด็นใดเป็นเรื่องสำนักงานจะรีบดำเนินการ ส่วนระดับนโยบายจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะทำหน้าที่ติดตามแจ้งความคืบหน้าให้สมาชิกทราบเป็นระยะต่อไป นับได้ว่าการสัมมนาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้แทนสมาชิกและ กบข. ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

                              เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,162,823 คน จำนวน 12 ประเภทข้าราชการ แยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 38.27 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 28.53 ข้าราชการตำรวจ ร้อยละ14.94 ข้าราชการทหารร้อยละ 14.09 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.22 ที่เหลือเป็นข้าราชการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 ประเภท ณ 30 เมษายน 53 กบข. มีมูลค่ากองทุน (ส่วนสมาชิก) ต่อหน่วยอยู่ที่ 15.8010 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 350,859 ล้านบาท
  ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก อรภัทร รังษีวงศ์ / ยุวพร นนท์ภาษโสภณ โทร. 02 636 1000 ต่อ 175 / 263
  Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th
   

   

Page View : 1089