สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข.เตรียมความพร้อม เร่งเปิดโครงการแผนทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิก


                          กบข.เตรียมความพร้อม เร่งเปิดโครงการแผนทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกในปลายปีนี้

                          นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าของโครงการแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. (Member Investment Choice) ว่าปัจจุบัน กบข.ได้เร่งเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกรูปแบบหรือสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน  โดยสมาชิกอาจพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลทั้งในด้านอายุ อาชีพ และรายได้ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการยอมรับความเสี่ยงและความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนของสมาชิกแต่ละราย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการที่จะมีเงินใช้อย่างเพียงพอในยามเกษียณของตนได้  ทั้งนี้ สมาชิก กบข.ผู้สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เพื่อรับหนังสือชี้ชวนเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนของตนเองได้ประมาณปลายปี 2553 นี้เป็นต้นไป
  อย่างไรก็ตาม  สำหรับแผนทางเลือกการลงทุนนั้น เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมี 4 ทางเลือกให้แก่สมาชิก คือ แผนหลัก (แผนเดิม)  แผนผสมหุ้นทวี  แผนตราสารหนี้ และแผนตลาดเงิน   โดยหากสมาชิกที่ไม่ประสงค์เลือกแผนการลงทุน กบข.ก็ยังคงดูแลเงินของสมาชิกเช่นเดียวกับแผนในปัจจุบัน   สมาชิกผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร.1179 กด 6


                          เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,162,823 คน จำนวน 12 ประเภทข้าราชการ แยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 38.27 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 28.53 ข้าราชการตำรวจ ร้อยละ14.94 ข้าราชการทหารร้อยละ 14.09 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.22 ที่เหลือเป็นข้าราชการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 ประเภท ณ 30 เมษายน 53 กบข. มีมูลค่ากองทุน (ส่วนสมาชิก) ต่อหน่วยอยู่ที่ 15.8010 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 350,859 ล้านบาท
   
  ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก อรภัทร รังษีวงศ์ / ยุวพร นนท์ภาษโสภณ โทร. 02 636 1000 ต่อ 175 / 263
  Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



   

Page View : 1067