สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข.เตรียมจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก 28 มิ.ย. พร้อมเผยผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส


                                กบข. เตรียมจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2553  ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.2553 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนตลอดปี 2552 ที่ผ่านมา  
   
                                นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่สมาชิก กบข. ทุกท่านเป็นเจ้าของเงินออมในกองทุน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ กบข. ต้องเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกได้รับทราบอย่างโปร่งใส ซึ่งงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ กบข. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลในทุกด้านของกองทุน

                                สำหรับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในปีนี้ กบข. ได้รับการตอบเข้าร่วมประชุมใหญ่ จากผู้แทนสมาชิกมากกว่า 500 คนจากทั่วประเทศ โดยกำหนดการจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ทั้งนี้ ผู้แทนสมาชิกทุกท่านจะเป็นตัวแทนของสมาชิก กบข. ในการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การรับจ่ายเงินของกองทุน ตลอดจนรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินปี 2552  ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว โดยในปีนี้ กบข. ได้เสริมกิจกรรมพิเศษ อาทิ จัดมุมให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. เชิญผู้เชี่ยวชาญทางการลงทุนระดับประเทศมาให้คำปรึกษาการให้กับสมาชิกถึง 6 บูธ รวมทั้งสวัสดิการพิเศษจาก กบข. อีกมากมาย

                                งานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกความเห็น กบข. จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนต่อไป และหาก สมาชิก กบข. ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นของท่านมายัง กบข. ก็สามารถส่งผ่านมายังผู้แทนสมาชิกของท่านได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6หรือ  member@gpf.or.th

                                เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,162,823 คน จำนวน 12 ประเภทข้าราชการ แยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 38.27 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 28.53 ข้าราชการตำรวจ ร้อยละ14.94  ข้าราชการทหารร้อยละ 14.09 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.22 ที่เหลือเป็นข้าราชการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 ประเภท ณ 14 พฤษภาคม 53 กบข. มีมูลค่ากองทุน (ส่วนสมาชิก) ต่อหน่วยอยู่ที่ 15.7647 บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 350,128 ล้านบาท
  ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256
  Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

   

Page View : 1115