สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. จับมือ ออมสิน มอบสิทธิพิเศษสมาชิกกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยต่ำสุด 0 % นาน 7 เดือน


                    กบข. จับมือ ธนาคารออมสิน จัด “โครงการบ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.”    มอบเงื่อนไขเด่น ดอกเบี้ยต่ำสุด 0 % นาน 7 เดือน      

                    นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากเจตนารมณ์การดำเนินงานของ กบข. ที่มุ่งเน้นจัดสวัสดิการ  สร้างความสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต  เพื่อให้สมาชิก กบข. ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงในระยะยาว   กบข.  จึงเดินหน้าสร้างสรรค์สวัสดิการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกต่อเนื่อง   ล่าสุด  ร่วมมือกับธนาคารออมสิน  จัดทำสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยภายใต้ชื่อ “ โครงการบ้านออมสิน – กบข. เพื่อสมาชิก กบข.”  มอบสิทธิพิเศษสุดสำหรับสมาชิก กบข. เท่านั้น  ด้วยเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย 0 % ใน 7 เดือนแรก  เดือนที่ 8- 12 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR – 3.00% ต่อปี  ปีที่ 2 MLR  -2.00 % ต่อปี  หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไป  จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MLR -0.50 % ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 30  ปี  วงเงินให้กู้สูงสุด  100 %   ของราคาประเมินหลักทรัพย์  นอกจากนี้ สมาชิก กบข. ยังได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ กรณีธนาคารเป็นผู้ประเมินอีกด้วย
      
                    ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาภาระการผ่อนชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อ  ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม  และไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร  ที่ดินเปล่า   หรือห้องชุดของตนเองและคู่สมรสจากสถาบันการเงินอื่น  สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่  1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2553  โดยการขอกู้จะเสร็จสมบูรณ์ในกรณีที่ส่วนราชการต้นสังกัดทำข้อตกลงกับธนาคารสำหรับการหักเงินเดือนเพื่อการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

                    สมาชิกที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th   สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179 กด 6  หรือ ติดต่อได้โดยตรงที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านกว่า  600 สาขาทั่วประเทศ  หรือโทร 1115 สายด่วน GSB

                    เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,162,823 คน จำนวน 12 ประเภทข้าราชการ แยกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 38.27 รองลงมาเป็นข้าราชการพลเรือน ร้อยละ 28.53 ข้าราชการตำรวจ ร้อยละ14.94 ข้าราชการทหารร้อยละ 14.09 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.22 ที่เหลือเป็นข้าราชการในกลุ่มอื่นๆ อีก 7 ประเภท ณ 15 มิถุนายน 53 กบข. มีมูลค่ากองทุน (ส่วนสมาชิก) ต่อหน่วยอยู่ที่ 15.7297บาท มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 351,299ล้านบาท
   
  ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256
  Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

   

Page View : 2220